top of page
goutham-krishna-h5wvMCdOV3w-unsplash.jpg
Slow LIFESTYLE (5).jpg

LEVERINGSVOORWAARDEN BUTEYKO GROEPSCURSUS

Algemene Leveringsvoorwaarden Buteyko cursus door SLOW lifestyle  
(Versie januari 2023) 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen  

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

a. SLOW lifestyle, gevestigd te Kulertseweg 19A, 5754 BK Deurne, KvK 89167562 
b. Buteyko Therapeuten Nederland: Buteyko Therapeuten Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.  
c. Buteyko cursus: iedere cursus (groeps- zowel als individueel) die door SLOW lifestyle wordt gegeven.  
d. Cursist: ieder persoon die een Buteyko cursus bij SLOW lifestyle volgt, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.  
e. Cursuskosten: het totaal van de door de cursist verschuldigde kosten voor het volgen van een Buteyko cursus bij SLOW lifestyle.  
f. Buteyko lesmateriaal: de door SLOW lifestyle beschikbaar gestelde lesmaterialen (zoals het Cursusboek en MP3’s) die gebruikt worden tijdens het volgen van een Buteyko cursus. 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst tussen SLOW lifestyle en een cursist.  

2.2. Door het aanmelden voor een Buteyko cursus aanvaardt de cursist deze Algemene Leveringsvoorwaarden.  

2.3. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. 

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten  

3.1 De auteursrechten op het door SLOW lifestyle aan de cursisten verstrekte Buteyko lesmateriaal berusten bij Buteyko Therapeuten Nederland, tenzij in het lesmateriaal expliciet anders is aangegeven.  

3.2. Het in 3.1 genoemde Buteyko lesmateriaal mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van privégebruik door de betreffende cursist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Het mag derhalve niet worden uitgeleend, weggegeven, ter verkoop worden aangeboden of daadwerkelijk worden verkocht, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buteyko Therapeuten Nederland.  

3.3. De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door SLOW lifestyle liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en zijn daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. 

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten  

4.1. Een overeenkomst tot het volgen van een Buteyko Cursus tussen SLOW lifestyle en een cursist komt tot stand via een telefonische aanmelding, of via het sturen van een aanmelding via de e-mail.  

4.2. Na ontvangst van de aanmelding wordt de aangemelde cursist een ontvangstbevestiging toegestuurd.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid  

5.1. De informatie en het advies dat door SLOW lifestyle verstrekt wordt, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. SLOW lifestyle of Buteyko Therapeuten Nederland kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (directe of indirecte) schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een bij de cursist ingezette of voorgestelde behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De cursist dient ten aller tijde een arts te raadplegen wanneer hij of zij gezondheidsproblemen heeft. De cursist wordt geacht de betrokken huisarts en medische specialisten op de hoogte te brengen van veranderingen in de gezondheidstoestand en het gebruik van medicijnen.  

5.2. SLOW lifestyle besteedt grote aandacht aan de inhoud van de Buteyko cursussen. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is opgenomen, of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is SLOW lifestyle of Buteyko Therapeuten Nederland niet aansprakelijk.  

5.3. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de Buteyko cursus te volgen. SLOW lifestyle of Buteyko Therapeuten Nederland aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart SLOW lifestyle of Buteyko Therapeuten Nederland voor eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.  

5.4. De cursist vrijwaart SLOW lifestyle of Buteyko Therapeuten Nederland voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 10.1.c. bedoelde ziekte of aandoening.  

5.5. SLOW lifestyle is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen. 

Artikel 6: Annulering en wijziging van de Buteyko Cursus door SLOW lifestyle  

6.1. Indien voor een Buteyko cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, uitsluitend ter beoordeling van SLOW lifestyle, is SLOW lifestyle gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In het geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vier dagen voor de eerste (les)dag van de cursus plaats.  

6.2. In geval van overmacht (zoals ziekte, onverwachts overlijden van naaste familie, etc.) is SLOW lifestyle gerechtigd om van het geven van de betreffende Buteyko cursus af te zien. SLOW lifestyle verplicht zich dan haar cursisten hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.  

6.3. Indien een Buteyko Cursus niet doorgaat vanwege onvoldoende belangstelling of overmacht, dan wordt de cursist aangeboden om mee te doen aan een volgende cursus of met extra bijbetaling een privé cursus te volgen.  6.4. Indien een Buteyko cursus niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling of overmacht, dan kan de cursist de aangegane overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan SLOW lifestyle.  6.5. Bij annulering van een Buteyko cursus door SLOW lifestyle heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van een cursus geeft een cursist nimmer recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7: Annulering van de SLOW lifestyle cursus door de cursist 

7.1. Bij annulering van deelname aan een SLOW lifestyle cursus door een cursist is de cursist de volgende percentages van de cursuskosten aan SLOW lifestyle verschuldigd:  
a. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste cursusdag: €50,00 administratiekosten;  
b. Bij annulering van 13 tot vier dagen voor de eerste cursusdag: 40% van de cursuskosten;  
c. Bij annulering binnen nul tot vier dagen van de eerste cursusdag: 75% van de cursuskosten; d. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus blijft de cursist de volledige cursuskosten verschuldigd, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen. 

7.2. Annulering van de aanmelding voor een SLOW lifestyle cursus door de cursist is slechts mogelijk door middel van schriftelijke communicatie (via post of e-mail) met SLOW lifestyle en geldt alleen indien de cursist tegelijk met het verzenden van het bericht van annulering de annuleringskosten overeenkomstig het vorige lid voldoet. Indien SLOW lifestyle het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na verzending van het schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden. 

7.3. Wanneer een afspraak voor een individueel consult door een cursist niet kan worden nagekomen, dient deze uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen voor een consult heeft SLOW lifestyle het recht het tarief van het geplande consult in rekening te brengen bij de cursist. 

Artikel 8: Betaling 

8.1. De door SLOW lifestyle opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of tussentijdse wijzigingen. 

8.2. De betaling van het factuurbedrag voor een SLOW lifestyle cursus dient door de cursist tenminste veertien dagen voor aanvang van de cursus te geschieden, tenzij in onderling overleg tussen SLOW lifestyle en de cursist anders is overeengekomen. 

8.3. Indien bij gebreke van betaling SLOW lifestyle genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De cursist zal van tevoren op de hoogte worden gebracht van de hoogte van deze incassokosten. 

8.4. Bij voortijdige beëindiging van een SLOW lifestyle cursus door de cursist vindt geen restitutie van de cursuskosten plaats. 

8.5. De niet gevolgde (maar wel betaalde) cursusdagen mogen vanaf het moment van stoppen binnen een jaar zonder bijbetaling alsnog worden gevolgd. 

8.6. In geval van ernstige ziekte kan alleen een ontheffing worden verleend voor het betalen van het gehele (of een gedeelte van) de cursuskosten, indien de cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring overhandigt.  

8.7. Een klacht met betrekking tot de cursus dan wel het factuurbedrag, dient schriftelijk binnen veertien dagen na de laatste cursusdag, respectievelijk de factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt aan SLOW lifestyle. Een klacht schort de betalingsverplichting van de cursist niet op. 

Artikel 9: Overige rechten en plichten van SLOW lifestyle  

9.1. SLOW lifestyle is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot, c.q. deelname aan, de Buteyko cursus te ontzeggen indien:  
a. De cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 en 10.3 gedraagt;  
b. Er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.  

9.2. SLOW lifestyle is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de cursusovereenkomst op te zeggen indien de belangen van SLOW lifestyle worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. 

Artikel 10: Overige rechten en plichten van de cursist 

  1. De cursist is verplicht:  
    a. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de Buteyko cursus;  
    b. Zich gedurende de Buteyko cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;  
    c. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of anderen. 

  1. De cursist dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk (per post of per e-mail) en per omgaande te melden. 

  1. Het is niet toegestaan om tijdens een Buteyko cursus video-, audio- of foto-opnames te maken. 

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Algemene Leveringsvoorwaarden (of indien u om een of andere reden contact met SLOW lifestyle wilt opnemen), schrijf dan naar SLOW lifestyle, Kulertseweg 19A, 5754 BK Deurne. E-mailen kan ook: angela@slowlifestyle.nl

bottom of page